Események

Zalaszentgrót Város ifjúságának gazdasági és társadalmi aktivitását elősegítő program 2020 – 2030 elkészítése:
AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00052 azonosítószámú projekt keretében – több egyeztető fórum megtartását követően, a résztvevők véleményének figyelembevételével – 2020. júliusában elkészült Zalaszentgrót Város ifjúságának gazdasági és társadalmi aktivitását elősegítő program 2020 – 2030 elnevezésű dokumentum.
A dokumentum elkészítése hosszú időt vett igénybe, amelynek előkészítése már 2020. januárjában kezdődött el. A COVID 19 világjárvány miatt az előkészítés tervezett ütemezése 3 hónappal meghosszabbításra került. A 2020. márciusra tervezett összegző workshop megtartására csak 2020. július 10-én kerülhetett sor, amelyen bemutatásra került a dokumentum munkaközi változata. Ezt követően – a beérkezett vélemények bedolgozásra kerültek és elkészült a végleges változat, amelyet Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. július 30-án tartott ülésén, a 91/2020. (VII.30.) számú határozatával fogadott el.

Ifjúsági referens alkalmazása:
A projekt megvalósítási időszaka alatt – 2019. július 01. napjától kezdődően 2022. június 30. napjáig terjedő időtartamban – 1 fő ifjúsági referens foglalkoztatása valósul meg munkajogviszony keretében heti 40 órában.

Felújítási tevékenység
A projektben vállalt építési tevékenység megvalósításához kapcsolódóan 2019. július első felében sor került a projektben érintett lakások felújítására vonatkozó pályázati felhívás előkészítésére és annak véglegesítésére. E körben 4 db önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítására nyílt lehetőség az alábbiak szerint:
-    8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy u. 7. szám alatti lakás (belső felújítás)
-    8790, Zalaszentgrót, Kinizsi tér 2. szám alatti lakás (belső felújítás)
-    8790, Zalaszentgrót, Batthyány u. 34. szám alatti 1. lakás: belső és külső felújítás)
-    8790, Zalaszentgrót, Batthyány u. 34. szám alatti 2. lakás: külső felújítás)

A felújítási munkálatok 2020. február-június hónapokban zajlottak és az előírt, vállalkozási szerződésben rögzített határidőn belül befejeződtek.

Lakáshasználatra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatása:
A projektben érintett lakásokra vonatkozóan 2020. május hónapban a lakáshasználatra vonatkozó nyilvános pályázat meghirdetésére került sor, amely alapján a pályázati eljárás lefolytatására sor került. A benyújtásra nyitva álló határideig valamennyi lakás tekintetében több pályázat érkezett. Az előre meghatározott, pályázati felhívásban is rögzített értékelési szempontrendszer alapján valamennyi lakás esetében érvényes és eredményes pályázati eljárás valósult meg. A kulcsátadó rendezvényre 2020. június 30-án került sor, amelyen – a pályázat rövid bemutatása után – az új lakók átvehették a kulcsot és a hozzá járó kis ajándékcsomagot is.
A nyertes pályázók 2020. július 01. napjától lakáshasználati szerződés keretében vehették birtokba a lakásokat.
A projekt lehetőséget teremtett a fecskelakásokba háztartási eszközök és egyéb berendezési tárgyak beszerzésére is, amelynek keretében többek között router, laptop, mikrohullámú sütő, kombi hűtő, sütő-főző berendezés, mosógép, ruhásszekrény, íróasztal, ágy a lakások felszereltségének tartozik, ezáltal is elősegítve a projekt célkitűzését és az önálló lakhatás biztosítását.
A projektben részvevők számára kötelező a közösségi célú önkéntes tevékenység, amelyet igazolni szükséges.

Pénzbeli ösztönző támogatás:
A projekt másik alappillére – a lakhatás biztosításán kívül – olyan támogatási rendszer kidolgozása, amely elősegítheti 18-35 év közötti fiatalok munkaerő-piaci hátrányának kompenzálását, a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító szakemberek hiánypótlását.
Erre vonatkozóan Zalaszentgrót Város Önkormányzata pályázatot hirdetett meg a 18-35 év közötti fiatalok számára „Pénzbeli ösztönző” elnyerésére, amely alapján lehetőség nyílik 12 hónapon keresztül 10 fiatal, nem szociális alapon, pénzbeli támogatására, akik havonta 15.000 Ft összegű támogatásban részesülnek.
A „Pénzbeli ösztönző” támogatásra összesen 14 fő nyújtott be pályázatot, amelyből 1 pályázat érvénytelen, 1 pályázat határidőn túl érkezett. A pályázat benyújtására elektronikus úton volt lehetőség, mely megkönnyítette és érintkezésmentessé tette a kapcsolattartást az önkormányzat és a pályázók között ebben a vírusos időszakban.
Az előzetesen kidolgozott szempontrendszer alapján 2021. január 01. napjától kezdődően 10 fő pályázó részesül támogatásban. A támogatás biztosítása érdekében a pályázókkal támogatási megállapodás megkötésére került sor, amely részletesen szabályozza a támogatás nyújtásával kapcsolatosan fennálló jogokat és kötelezettségeket.

Zalai Hazatérők Egyesülete:
A projekt keretében a konzorciumi partner, a Zalai Hazatérők Egyesülete részéről folyamatosan működik az online életpályatervező tanácsadás, az egyéni tanácsadás is, valamint a fiatalokkal való kapcsolattartás.


Felújítás

Kulcsátadó 2020.06.30.

Néhány, a projekt keretében beszerzett használati tárgy